2020 සිංහල අවුරුදු නැකත් චාරිත්‍ර සම්බන්දව, වී එෆ්.එම්. – එකේ කළ කථාව

2020 සිංහල අවුරුදු හිස තෙල් ගෑමේ නැකත් චාරිත්‍ර සම්බන්දව වී එෆ්.එම්. – එකේ කළ කථාව